آنقدر

برای نگفتن
آنقدر
حرف دارم
که زبان حوصله ام
سر رفته است
و برای نوشتن نیز
آنقدر
که قلم
میان انگشتانم
به خواب میرود

/ 0 نظر / 7 بازدید