نگاره فروهر

نیاکان ما از چند هزار سال پیش دریافته بودند که هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده که پویندگی و بالندگی انسان از کوشش و جوشش آنهاست.فروهر از دو واژهی "فره" به معنی جلو، پیش و "وهر" یا ورتی به معنی برنده و کشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست که انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاکی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) میپیوندد.

امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی به کار میرود. این نگاره، گذشته ی چندین هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است ولی شکل کنونی آن در کتیبه های هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.

 

ایننمادپیشینهچندینهزارسالهدارد. این شکلازششبخشزیربوجودآمدهاست:

سر،دستها،بالها،دایرهمیان،دامنودورشته آویخته. ١- سر: سرفروهربهشکل فردیسالخوردهاستتابادیدنآنبهیادداشته باشیمکهفروهرافرادسالخوردهمارابهتر راهنماییمیکندودرکارهابایستیباافراد باتجربهمشورتکنیم. ٢- دستهایفروهر بهطرفبالااستونشانگراینستکه همیشهبهاهورامزداتوجهداشتهباشیم. ودر

دستفروهرحلقهایدیدهمیشودکهحلقه پیماناست. اینحلقهنشاناحترامبهعهدو پیماناستوامروزدردنیاآنرابصورتحلقه نامزدیوعروسییعنیپیمانبیندوانسان میبینیم. ٣- بالهایفروهربازاست. وبادیدنآنانسانمتوجهپروازوپیشرفت میشودوبهیادمیآوردکهفروهرانسانرا بسویپیشرفتوسربلندیراهنماست. هر بالدارایسهبخشاستکهنشانهاندیشه وگفتاروکردارنیکاست. ازدیدن

/ 1 نظر / 7 بازدید