اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

فاطمه فاطمه است
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
هزار وهفتصد سال است که همه هنرمندان ٬ چهره نگاران٬ پيکره سازان بشر٬ در نشان دادن سيما و حالات مريم هنرمنديهای اعجاز کرده اند.
اما مجموعه ی گفته ها و انديشه هاوکوششهاوهنرمنديهای همه در طول اين قرنهای بسيار به اندازه ی اين يک کلمه نتوانسته اند عظمت های مريم را باز گويند که:

«مريم مادر عيسی است»
ومن خواستم با چنين شيوه ای از فاطمه بگويم:

باز درماندم:
« خواستم بگويم:فاطمه دختر خديجه بزرگ است٬
ديدم که فاطمه نيست.
خواستم بگويم که:
فاطمه دختر محمد(ص)است٬
ديدم که فاطمه نيست.
خواستم بگويم که:
فاطمه همسر علی است٬
ديدم که فاطمه نيست.
خواستم بگويم که:
فاطمه مادر حسين است٬
ديدم که فاطمه نيست.
خواستم بگويم که:
فاطمه مادر زينب است:
باز ديدم که فاطمه نيست.
نه ٬ اينها همه هست و اين همه فاطمه نيست.
فاطمه ٬ فاطمه است.»

دکتر علی شريعتی