اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

اصفهانی عامیانه
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

خداوندا دلم زار و فکارس            دلم پر درد و چشمم اشگبارس 

تا گیسی گردنم در زیر قرضس        طلب کار از پیم آن بی تبارس

دیگه نسیه نمیدد مشدی اسمال       زبس بدخلق و کوفت و زهر مارس

سر و سوری همه رندون سیبیلس       ولی کاری من افسرده زارس

مسی مور و ملخ دورم طلب کار       صف اندر صف قطار اندر قطارس

بدهکارم بهر بقال و چقال              همش پولی نون و چای و سیکارس

برام پیغموم دادس احمد سیفیدگر       بده پول کاری مام مثلی تو زارس

میکوند نق و نق از بس بچامون          که تنبونی حسینی کم آهارس

سری رام در کمینس عبدل آشپز         براموش مثلی گربه در شیکارس

ز دستی اخم و تخمش ور میمالم          پدر سوخته چو برجی زهر مارس

علیرضا شفیعی