اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

نگاره فروهر
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

نیاکان ما از چند هزار سال پیش دریافته بودند که هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده که پویندگی و بالندگی انسان از کوشش و جوشش آنهاست.فروهر از دو واژهی "فره" به معنی جلو، پیش و "وهر" یا ورتی به معنی برنده و کشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست که انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاکی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) میپیوندد.

امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی به کار میرود. این نگاره، گذشته ی چندین هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است ولی شکل کنونی آن در کتیبه های هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.

 

این نماد پیشینه چندین هزار ساله دارد. این شکل از شش بخش زیر بوجود آمده است:

سر، دستها، بالها، دایره میان، دامن و دو رشته آویخته. ١- سر: سر فروهر به شکل فردی سالخورده است تا با دیدن آن به یاد داشته باشیم که فروهر افراد سالخورده ما را بهتر راهنمایی می کند و در کارها بایستی با افراد با تجربه مشورت کنیم. ٢- دستهای فروهر به طرف بالا است و نشانگر اینست که همیشه به اهورامزدا توجه داشته باشیم. و در

دست فروهر حلقه ای دیده می شود که حلقه پیمان است. این حلقه نشان احترام به عهد و پیمان است و امروز در دنیا آنرا بصورت حلقه نامزدی و عروسی یعنی پیمان بین دو انسان می بینیم. ٣- بالهای فروهر باز است. و با دیدن آن انسان متوجه پرواز و پیشرفت می شود و به یاد می آورد که فروهر انسان را بسوی پیشرفت و سربلندی راهنماست. هر بال دارای سه بخش است که نشانه اندیشه و گفتار و کردار نیک است. از دیدن این سه بخش این آگاهی القا می شود که هرگونه پیشرفت باید از راه اندیشه و گفتار و کردار نیک انجام گیرد. ۴- دایره میان: دایره خطی است که از هر نقطه آن که حرکت کنیم باز به همان نقطه می رسیم. دایره میان فروهر دایره هستی و نمایانگر بی پایانی روزگار است و می رساند که هر عمل و کرداری که در این زندگی (روی دایره) انجام پذیرد، نیتجه این عمل در همین دنیا به انسان باز می گردد و در جهان دیگر روان نیکوکار از پاداش (= به سرای سرود پیوستن و از روشنی روان  برخوردار شدن) و روان بدکار از پادافره (= تیرگی و ناراحتی و عذاب) برخوردار خواهد شد. ۵- دامن: دامن فروهر از سه بخش بوجود آمده است که نشانه اندیشه و گفتار و کردار بد است. از مشاهده این بخش در می یابیم که بایستی همواره اندیشه، گفتار و کردار بد را به زیر پا بیفکنیم و از آن ها پرهیز کنیم. ۶- د و رشته آویخته: این دو رشته نشانه سپنتامینو ) خوی نیک(و انگره مینو)خوی بد) است که همیشه ممکن است در اندیشه انسان ظاهر

شود. هر مزداپرست وظیفه دارد که خوبی را در اندیشه خود جای دهد و بدی را از خود دور کند.